Podisanie UMOWy NA  „Zaprojektowanie i rozbudowę energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK „Orli Staw”.

W dniu 20 kwietnia 2020 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, podpisano umowę na „Zaprojektowanie i rozbudowę energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw”.

Z ramienia Inwestora umowę podpisali: Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Piotr Szewczyk - Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę, firmę BLACK WATER ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku, reprezentował Piotr Żmudziński - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.     

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 580 935,30 zł netto (714 550,42 zł brutto). Termin realizacji umowy wynosi do 250 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17
pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" -  zadanie Nr 6. Wartość całego Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie
53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

program EU